Zadzwoń do nas: 668 129 962 lub 503 105 470  |   Napisz: info@havanasalsaclub.pl

Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego Havana Salsa Club

1. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Obecność pracowników w siedzibie jest ograniczona do niezbędnego minimum.

3. Havana Salsa Club zapewnia:
a. osobom zatrudnionym maseczki, płyn do dezynfekcji rąk,
b. możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej.

4. Havana Salsa Club deklaruje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.

5. Havana Salsa Club ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny.

6. Havana Salsa Club realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
a. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
b. nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami,
c. zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy,
d. regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
e. podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
f. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
g. używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
h. dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci,
i. unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

7. Havana Salsa Club może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania ze szkoły do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;

8. Havana Salsa Club zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.

9. Havana Salsa Club dochowa wszelkiej staranności w kontekście bezpiecznej odległości oraz dostosuje się do obecnie obowiązujących aktów prawnych, względem obowiązku dezynfekcji obiektu.

10. Havana Salsa Club udostępnił dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla klientów w obszarze wejścia do budynku oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.

11. Havana Salsa Club zapewnia dezynfekcje wymienioną w pkt. 9, jak i w szczególnych przypadkach udostępni środki do dezynfekcji klientowi, z odpowiednią instrukcją ich poprawnego użytkowania.

12. Havana Salsa Club zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych mat, ręczników i przyborów osobistych.

13. Havana Salsa Club zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, szatni, toalet i stref, z których korzysta klient.

14. Havana Salsa Club dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie obiektu, klientów, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.

15. Havana Salsa Club udostępnia klientom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych. Klient składa taką deklaracje w formie oświadczenia.

16. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Havana Salsa Club dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie obiektu oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.

17. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 10 min pomiędzy zajęciami.

18. Zaleca się by osoby przebywające w poczekalni zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5m oraz stosowali osłonę ust i nosa zgodnie z zaleceniami obsługi

19. Havana Salsą Club rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie obiektu. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren obiektu, prosimy by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to obiektywnie możliwe.

20. Klienci są zobowiązani do korzystania z osłony ust i nosa, które muszą nabyć we własnym zakresie. W przypadku problemów zdrowotnych uniemożliwiających zastosowanie wyżej wymienionych środków ochronnych stosuje się pkt 15, z uwzględnieniem, iż kierownictwo Havana Salsą Club może nie uznać oświadczenia bez odpowiedniej podstawy prawnej

21. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są przystosowane zgodnie z rozporządzeniem i zachowany jest dystans społeczny 1,5m w celu zastosowania maksymalnych środków bezpieczeństwa.

22. Prowadzący zajęcia stosuje następujące środki ochronne dezynfekcję rąk. W przypadku, jeśli stan zdrowia nie pozwala na zastosowanie wszystkich wymienionych środków ochronnych, stosuje się maksymalne zabezpieczenie, dezynfekcje, bezpieczny dystans społeczny oraz pochodne środki, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie

23. Havana Salsa Club zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej pełną dokumentację związaną z wdrożonymi procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku klientów, nie narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia.

24. W przypadku podejrzenia zachorowania osoby przebywającej na obiekcie stosuje się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz działa zgodnie z wytycznymi przedstawionym w trakcie szkolenia sanitarnego dla kadry Havana Salsa Club.

25. Klient podczas dokonywania rejestracji i przy zakupie usługi akceptuje powyższe procedury bezpieczeństwa.